دوشنبه ۲۲ مهر سال ۱۳۹۸

مقایسه مقدار اجزاء سازه ای در دوسیستم مهاربند جانبی بادبند همگرا CBFو مهاربند کمانش تابBRBF

مقایسه اولیه از سیستم مهاربندی جانبی بادبند همگرا و مهاربند کمانش تاب در ساختمان سه طبقه با 960 مترمربع زیربنا

مشخصات سازه مورد بررسی

سازه مورد بررسی با  960 مترمربع زیر بنا و در سه  طبقه می‌باشد. طراحی اصلی سازه و با در نظر گرفتن سیستم باربر جانبی مهاربند همگرا انجام شده است. بر اساس نقشه‌های دریافتی ، پلان ساختمان به صورت زیر میباشد.

برآورد اولیه از مصالح استفاده شده در این سازه و با سیستم لرزه بر مهاربند همگرا و براساس ویرایش سوم آیین نامه 2800  طبق جدول زیر محاسبه شده است.

با در نظر گرفتن ملاحظات معماری ، سازه مورد بررسی با سیستم مهاربندی کمانش تاب BRB طراحی و بررسی شده است.پلان سازه و محل‌های قرارگیری قاب‌های بادبندی در شکل زیر نشان داده شده است.

با توجه به رفتار شکل پذیر و ضریب رفتار بسیار بالای تعریف شده برای سیستم کمانش تاب در آیین نامه 2800 ، (جدول ذیل)  ضریب زلزله و در نتیجه نیروی لرزه ای کمتری به سازه وارد می‌شود. برآورد اولیه مصالح استفاده شده در این حالت در جداول زیر آورده شده است.